چگونگی اطلاع رسانی

فایل PDF کارگاه استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و زنجان در فضای مجازی (99/2/24) با موضوع: چگونگی اطلاع رسانی

کارگاه تراز گروهی

فایل PDF کارگاه رشت (98/5/25) با موضوع 1- آیا من معتاد جنسی هستم؟ 2- پاکی و لغزش 3- راهکار رهایی از افکار و خیالپردازی جنسی و عاطفی 4- کارگاه تراز گروهی

نحوه مشارکت صحیح

فایل PDF کارگاه تبریز (98/3/31) با موضوع 1-سنت سوم 2- اطلاع رسانی و روابط عمومی 3- نحوه مشارکت صحیح

سنت سوم و تعریف پاکی

فایل PDF کارگاه مشهد (98/4/21) با موضوع 1- اهمیت نشریات در حفظ و مراقبت از بهبودی و انجمن 2- نحوه صحیح ارتباط بین راهنما و رهجو 3- سنت سوم و تعریف پاکی

کارگاه تراز گروهی

فایل PDF کارگاه رشت (98/5/25) با موضوع 1- آیا من معتاد جنسی هستم؟ 2- پاکی و لغزش 3- راهکار رهایی از افکار و خیالپردازی جنسی و عاطفی 4- کارگاه تراز گروهی