دوازده قدم انجمن معتادان جنسي گمنام

1. ما اقرار کردیم كه در مقابل شهوت عاجز بودیم به‌طوری که زندگي‌مان غيرقابل‌اداره شده بود.

2. به این باور رسیدیم كه نيرویي برتر از خودمان مي‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3. تصميم گرفتيم كه اراده و زندگي خود را به مراقبت خداوند، بدان‌گونه که او را درک می‌کنیم، بسپاريم.

4. يك ترازنامه اخلاقی بی‌باکانه و موشكافانه از خودمان تهيه كرديم.

5. چگونگي دقیق خطاهايمان را به خداوند، خود و يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6. آمادگي كامل پيدا كرديم که خداوند کلیۀ نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7. با فروتنی از او خواستيم كه كمبودهاي اخلاقی ما را برطرف كند.

8. فهرستی از تمام كساني كه به آن‌ها زیان رسانده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آن‌ها شدیم.

9. به‌طور مستقيم در هرجا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردي كه انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران واردکند.

10. به تهيۀ ترازنامۀ شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بودیم، بدون معطلی به آن اقرار كرديم.

11. از راه دعا و مراقبه، خواهان ارتقاءِ رابطۀ آگاهانۀ خود با خداوند، بدان‌گونه که او را درک می‌کردیم شده و تنها جویای آگاهي از خواست او برای خود و قدرت اجرايش شديم.

12. با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، سعي كرديم اين پيام را به معتادان جنسي برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآوريم.

(تجدیدچاپ و اقتباس با اجازه از انتشارات خدمات جهانی الکلی‌های گمنام)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.