آدرس جلسات ایران:
آقایان ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰
بانوان ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
{ "homeurl": "https://sa-iran.org/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 0, "defaultImage": "https://sa-iran.org/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "trigger_on_click": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "trigger": { "delay": 300, "autocomplete_delay": 310 }, "overridewpdefault": 1, "override_method": "post", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "ajax_search", "redirectClickLoc": "same", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "ajax_search", "redirectEnterLoc": "same", "redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "right", "settingsVisible": 0, "settingsHideOnRes": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "?ajax_search={asp_term}", "show_more": { "url": "?s={phrase}", "action": "ajax", "location": "same" }, "mobile": { "trigger_on_type": 1, "click_action": "ajax_search", "return_action": "ajax_search", "click_action_location": "same", "return_action_location": "same", "redirect_url": "?s={phrase}", "hide_keyboard": 0, "force_res_hover": 0, "force_sett_hover": 0, "force_sett_state": "closed" }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "chosen": { "nores": "No results match" }, "detectVisibility" : 0, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 }, "fss_layout": "flex", "statistics":