دانلود کلیپ معرفی انجمن SA


 

دانلود کلیپ از خود امتحان بگیرید

 


 

دانلود کلیپ راه حل (از کتاب سفید صفحه 77)


دانلود کلیپ یقینا خداوند با معتادان جنسی گمنام است


دانلود کلیپ هوشیاری


دانلود کلیپ زندگی بدون او امکان ناپذیر است


 

 دانلود کلیپ زندگی در صلح و آرامش 

 


 

دانلود کلیپ چگونگی مهار وسوسه – (کتاب سفید صفحه 137)

 


 

فرازی از نشریات – کتاب سفید صفحه 40


 

 دانلود کلیپ شماره یک کمیته کارگاه ها در مورد کرونا 


 دانلود کلیپ شماره دو کمیته کارگاه ها در مورد کرونا