درباره جلسات آقایان و خانم‌ها

در جلسات نوپا، گاهی این سوال پیش می آید که آیا جلسات باید مختلط یعنی شامل زنان و مردان باشد یا خیر. گاهی نیز سوال درباره اختلاط افراد مجرد و متأهل پیش می آید. این مسئله قابل درك است که برخی از ما در جلسات مختلط احساس ناراحتی می کنیم، چراکه اعتیاد جنسی ارتباط ناصحیح با دیگران است.

براي برخی از ما ممکن است این به این معنا باشد که عامل شهوت و رنجش ما اینجا کنار ما نشسته است و ما میتوانیم کمتر از یک چشم به همزدن بنوشیم و مست شویم! (به همین خاطر است که ما حضور دیگر افراد را در جلسات مان در نظر میگیریم و از پوشیدن لباسهاي نامناسب خودداري می نماییم).

آنچه ما قصد داریم بدانیم این است که مصرف ما در حقیقت "خارج از ما" در یک شخص دیگر نیست، بلکه در قلب و ذهن خودمان است. به دلیل این واقعیت است که برنامۀ ما همیشه کار میدهد، چه در جلسه، چه در خیابان و چه در حال نماز خواندن و یا دعا کردن. مشکل ما شهوت، وابستگی بی اختیار و رفتار نامناسب است. بهترین مکان براي غلبه بر وسوسه مکان مقدس جلسات است که در آن خود وسوسه ها حضور دارند. اینجا جایی است که میتوانیم وسوسه ها را در برابر نور حضور دیگران قرار دهیم و دربارة آن صحبت کنیم و بر روي آن کار کنیم، بدون اجبار شهوت، برقراري رابطۀ جنسی و یا ایجاد وابستگی، خشم و یا سرکشی. جلسات بوتۀ آزمایشی است که در آن می توانیم بهبودي خود را با اطمینان و بدون ترس مورد آزمایش قرار دهیم و آن را پالوده کنیم.

ممکن است چنین به نظر برسد که تفکیک و جداسازي زن و مرد باعث حفاظت از ما می شود و آزادي بیشتري به ما می دهد که مشکلات و دغدغه هاي مشترکمان را بیان کنیم. واقعیت درست عکس این است: ما سرانجام دریافتیم و این به اثبات رسید که ما باید با همدیگر باشیم. تنها استثنا در مورد کسانی است که هنوز در برابر شهوت تسلیم نشدهاند و به نحوي در حال مصرف یا برونریزي هستند. وجود اینچنین اشخاصی در جلسات که به دنبال ایجاد رابطۀ جنسی و یا رفتارهاي نامناسب با اعضا باشند تهدیدي براي اعضا و اتحاد گروه محسوب میشود. اگر چنین مواردي دیده شود- که البته بسیار نادر است- مسئله باید در جلسۀ اداري گروه مورد بحث قرار گیرد و در سطح وجدان گروه رسیدگی شود. اینچنین تجاربی باعث یادگیري و ارتقاي تجربۀ گروه می شود.

میتوان انعکاس مسئله را از دید دیگري نیز دید. براي مثال هنگامی که در یک گروه مردانه ترس ازحضور یک زن وجود داشت، اعضاي مرد به مفید بودن این حضور شهادت دادند. به همین صورت در گروه هاي زنانه نیز اینچنین ترسی وجود داشت و آنها نیز به ارزش با هم بودن گواهی دادند. همۀ ما مشکل مشترکی داریم. هنگامی که ما افکار و مقاصد قلبیمان را در برابر دیگران فاش میکنیم ما از از عمق وجودمان با دیگران احساس همسانی می کنیم. مشکل مشترك ما در اصل جنسی نیست بلکه روحانی است. ما داراي مشکلات احساسی مشترکی هستیم: احساس گناه، شرمندگی، پشیمانی، تنهایی، رنجش، خشم، نفرت، ترس و ... .

از طرف دیگر ما باید مراقب باشیم که با صحبت کردن دربارة رفتارهاي جنسی مان باعث وسوسه و اغواي دیگران نشویم. از آنجایی که ما در برابر عوامل تحریک آسیب پذیر و حساس هستیم، شهوت ما ممکن است به صورت افسارگسیختهاي به جاهایی سرك بکشد که پیش از آن فکرش را هم نمیکردیم. به همین دلیل است که در شنیدن توصیفهاي واضح جنسی میتوانیم دستمان را بلند کنیم و با گرداننده مطرح کنیم. جلسات نباید جایی باشد که دامنۀ شهوت ما وسیعتر شود.

پس از آن احساس ناراحتی اولیه که در جلسات اولیه که در برخی از اعضا دیده می شود، اعضا بهبودي را پیگیري می کنند. بسیاري از افرادي که به SA می آیند، قصد دارند شهوت را ترك کنند و از لحاظ جنسی هوشیار بمانند. وقتی که ما با هدف مشترك هوشیاري و بهبودي با هم متحد شویم می توانیم به هر گونه مشکلی غلبه کنیم. این فرایند بخشی ضروري از بهبودي، آزادي و رشد ماست.

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN