• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان گلستان

شماره تماس آدرس جلسات استان گلستان: 09902905747

آدرس جلسات

 

 

۱- گرگان، اوزینه، اوزینه ۱۱، نبش کوچه وظیفه دان ۶
روزهای فرد و جمعه (ساعت ۱۹:۳۰)

نمایش فرم نظردهی
Top