• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

آدرس جلسات

 

1- نوراباد، پارک بابا طاهر

سه شنبه (ساعت 20:30)

 

2- ازنا، اداره بهزیستی

جمعه (ساعت 18 «شش ماه اول سال»، ساعت 20:30 «شش ماه دوم سال») 

 

نمایش فرم نظردهی
بالا