• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان ایلام

شماره تماس: 09180853769

آدرس جلسات

 

1- ایلام، تپه شاهد، داخل پارک

یک شنبه، چهارشنبه (ساعت 14)

نمایش فرم نظردهی
بالا