• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شماره تماس آدرس جلسات استان قزوین: 09903541826

آدرس جلسات

 

1- قزوین، دو راهی همدان، ترمینال غرب (ترمینال تاکستان)، داخل نمازخانه ترمینال

شنبه (ساعت 17) و چهارشنبه (ساعت 18)

 

نمایش فرم نظردهی
بالا