• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان قزوین

شماره تماس آدرس جلسات استان قزوین: 09903541826

آدرس جلسات

 

1- قزوین، دو راهی همدان، ترمینال غرب (ترمینال تاکستان)، داخل نمازخانه ترمینال

شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 17.30

 

نمایش فرم نظردهی
بالا