• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

یگانگی آگاهانه با منشأ اصلی زندگی

یگانگی آگاهانه با منشأ اصلی زندگی

ما به این درک رسیدیم که ریشۀ مشکل ما جدایی آگاهانه از منشأ اصلی زندگی‌مان است و راه‌حل، یگانگیِ آگاهانه با این منشأ می‌‌باشد. بنابراین رسیدن به انتهای خود در تسلیم، ما را به نقطه‌ای رساند که سرانجام این اجازه را بدهیم تا خداوند در زندگی‌مان جایگاهی داشته باشد.

نمایش فرم نظردهی
Top