• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شهوت و خداوند

Sexaholics Anonymous-White Book-Message 

ما چقدر خوشبخت هستیم که نیاز ما باعث شد تا آنچه شهوت ما به دنبال آن است، یعنی خداوندی مهربان که پناهگاه و نیروبخش ماست را بیابیم.

نمایش فرم نظردهی
Top