• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شهوت، وابستگی بی‌جا و نگرش‌های غلط

اعتیاد جنسی

مشکل ما شهوت، وابستگی بی‌جا، و نگرش‌های غلط است.

Our problem is lust, misplaced dependency, and defective attitudes.

نمایش فرم نظردهی
Top