• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

پیوندهای مرتبط

1- وبگاه خدمات جهانی معتادان جنسی گمنام: http://sa.org

2- وبگاه منطقه اروپا و خاورمیانه اس ای: http://sexaholicsanonymous.eu

3- وبگاه ناحیه اصفهان و چهارمحال بختیاری اس ای: http://saesfahan.ir

4- سرویس‌دهنده ایمیل خدمتگزاران: https://maxspeed2.hostnegar.com:2096

نمایش فرم نظردهی
بالا