• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

پیوندهای مرتبط

1- وبگاه خدمات جهانی SA:

http://sa.org

2- وبگاه منطقه اروپا و خاورمیانه SA:

http://sexaholicsanonymous.eu

3- وبگاه کشورهای عربی SA:

http://sa-arab.com

4- وبگاه ناحیه اصفهان و چهارمحال بختیاری SA:

http://saesfahan.ir

5- سرویس‌دهنده ایمیل خدمتگزاران:

https://maxspeed2.hostnegar.com:2096

نمایش فرم نظردهی
بالا