• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

1- کمیته اطلاع‌رسانی

۲- نفر دوم کمیته ثبت انجمن

 

شرایط مشترک

۱- حداقل ۳ سال پاكی مداوم و حفظ پاكی در طول مدت خدمت

۲- تجربه يك دوره خدمت در ناحيه و یا در شورای منطقه

 

سایر شرایط و وظایف در اساسنامه شورا:

https://drive.google.com/file/d/0B6mtVBkf7b-3ZWQwdDl3b1hDOEk/view?usp=sharing

 

زمان برگزاری شورا: بهمن ۹۵، یزد

بالا