• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

اعتیاد جنسی و انجمن معتادان جنسی گمنام در دو هفته نامه سرنخ همشهری

دو هفته نامه سرنخ همشهری، در شماره 278 (18 اردیبهشت 95)، به مسئله اعتیاد جنسی و معرفی انجمن معتادان جنسی گمنام پرداخت:

http://sarnakh.hmg.ir/Magazines/278?magazineid=1857

Top