• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای منطقه ایران

 

خدمتگزار

شماره تماس

رایانامه

گرداننده 0918 500 6110
منشی 0933 186 9928 -
خزانه‌دار 0912 701 3063
نماینده منطقه 0912 251 1630 rp اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای SA ایران - انجمن معتادان جنسی گمنام ایران
آدرس جلسات آقایان 0990 602 0060
آدرس جلسات بانوان 0990 232 0013 -
کمیته اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی 0930 634 2389  pi اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای SA ایران - انجمن معتادان جنسی گمنام ایران
کمیته اموال و انبارداری

0901 754 1332

0937 682 0432

کمیته ترجمه ۰۹۱۴ ۲۱۷ ۳۳۲۶ translation اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای SA ایران - انجمن معتادان جنسی گمنام ایران
کمیته ثبت انجمن 0919 7138 232 reg اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای SA ایران - انجمن معتادان جنسی گمنام ایران
کمیته سایت 0930 8030 488 info-3 اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای SA ایران - انجمن معتادان جنسی گمنام ایران 
کمیته کارگاه‌های آموزشی 0912 8873 136
کمیته نشریات 0919 8492 142  
گاهنامه رویش 0913 911 8465  rooyesh اطلاعات تماس خدمتگزاران شورای SA ایران - انجمن معتادان جنسی گمنام ایران
کمیته چیپ 0917 828 7866  

 

بالا