• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

 

خدمتگزار

شماره تماس

رایانامه

گرداننده 0918 500 6110
منشی 0933 186 9928 -
خزانه‌دار 0912 701 3063
نماینده منطقه 0912 251 1630
آدرس جلسات آقایان 0990 602 0060
آدرس جلسات بانوان 0990 232 0013 -
کمیته اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی 0930 634 2389  
کمیته اموال و انبارداری

0901 754 1332

0937 682 0432

کمیته ترجمه 0913 2332 516
کمیته ثبت انجمن 0919 7138 232
کمیته فضای مجازی 0930 8030 488  
کمیته کارگاه‌های آموزشی 0912 8873 136
کمیته نشریات 0919 8492 142  
گاهنامه رویش 0913 911 8465  
کمیته چیپ 0917 828 7866  

 

بالا