• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

بت پرستی و شهوت

 

چگونه خدایی؟ با کمترین توجه به آنچه که خدای واقعی بود، ما اصرار داشتیم که از خدا برای اهداف شخصی خود استفاده کنیم؛ اهدافی که ما را از دیدن واقعیت خود و خدای واقعی دور می کرد.

بنابراین با وجود خدایان دروغینی که به آن ها چسبیده بودیم، از جمله: شهوت، روابط جنسی، بدن های مردان یا زنان و وابستگی به دیگران، اشياء، لذت ها، غذا، کار، پول، موفقیت؛ برخی از ما همچنان به طور غریزی اعمال مذهبی مان را انجام می داديم. صرف نظر از اینکه این عقاید دینی چه بودند، ما به نحوی دیگر در بت پرستی خود گم شده بوديم.

اما اگر خدا خواهان کمک به ما باشد، البته نه آن‌گونه که ما خود را می‌دیدیم؛ بلکه آن‌گونه که واقعاً هستیم، چه خواهد شد؟ اگر خداوند ما را با همۀ اشتباهاتمان بپذیرد و قصد او رهاکردن ما باشد چه خواهد شد؟ اگر این درست باشد، ما می‌توانیم در هنگام اشتباهاتمان از خداوند کمک بخواهیم و بدین‌گونه ما که کاملاً در مقابل اشتباهاتمان فاقدقدرت بودیم، هرزمان‌که آن‌ها را به خداوند بسپاریم، می‌توانیم از زیر سلطۀ آن‌ها رها شویم.

آیا ما این را در تجربه‌های خود ندیده‌ایم؟ هروقت که ما با وسوسۀ درونی یا بیرونی روبرو می‌‌شویم و آن را به خدا می‌‌سپریم آیا از قدرتی که بر ما داشت رها نمی‌شویم؟

هروقت ما این‌کار ساده را انجام دهیم، از اشتباه‌کردن و آسیب‌زدن محافظت می‌‌شویم. مهم نیست که ما ندانیم خدا چطور این‌کار را انجام می‌دهد، این قدرت اوست که توانایی انجام آن را دارد و ما از این قدرت بی‌اطلاع بودیم و توانایی حفاظت از خود را نداشتیم.

 

کتاب سفید، صفحه ۱۳۶

نمایش فرم نظردهی
بالا