• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

آنچه قصد داریم فراموش نکنیم این است که مادۀ مصرفی ‏ما، واقعاً «آنجا» در شخص دیگری نیست؛ بلکه در قلب و ذهن خودمان است. به‌دلیل این واقعیت است که برنامۀ ما تااین‌حد جامع است؛ چه در جلسه، چه در خیابان و چه درحال دعا‌کردن. مشکل ما شهوت، وابستگی بی‌جا، و نگرش‌های غلط است.

کتاب سفید، صفحه 178

 

اعتیاد به سکس

 

Our problem is lust, misplaced dependency, and defective attitudes.

White Book - page 178

نمایش فرم نظردهی
بالا