• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

وابستگی بی جا

وابستگی بی جا و نگرش‌ غلط

 

آنچه ما معمولا از یاد می‌بریم، آن است که مخدر ما واقعاً بیرون از ما در شخص دیگری نیست، بلکه در درون ما، قلب‌مان و ذهن‌مان است. این همان واقعیتی است که برنامه ما را در همه جا موثر می‌سازد، صرف نظر از این‌که ما در یک جلسه هستیم، یا بیرون در یک خیابان، و یا در حال دعاکردن.

مشکل ما شهوت، وابستگی بی‌جا، و نگرش‌های معیوب است.

همه ما یک مشکل یکسان داریم. وقتی ما افکار و قصدهای قلبی‌مان را، با حالت تسلیم، باز می‌کنیم، خود را به طور دقیقی مشابه یکدیگر می‌بینیم.

مشکل مشترک ما جنسی نیست در حالت کلی؛ بلکه فراجسمی (روحانی) است. ما در سطح احساسات خود را مشابه هم می‌بینیم: گناه، خجالت، ناراحتی، تنهایی، رنجیدگی، عصبانیت، برآشفتگی، ترس و ...

 

کتاب سفید، صفحه 178

نمایش فرم نظردهی
بالا