دوازده قدم

1- ما پذیرفتیم كه در برابر شهوت بدون‌قدرت بوديم، به طوری که زندگيمان غیرقابل مدیریت شده بود.

2- به این باور رسیدیم که یک نيروی برتر از خودمان، می‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3- تصميم گرفتيم كه اراده خود و زندگيمان را به مراقبت پروردگار، بدانگونه كه او را درك می‌كرديم، بازگردانیم.

4- يك ترازنامه اخلاقی جستجوگرانه و بی‌باكانه از خودمان تهيه كرديم.

5- چگونگي دقیق اشتباهاتمان را با خداوند، خودمان و يك انسان ديگر در میان گذاشتیم.

6- آمادگی كامل پيدا كرديم برای این که پروردگار همه این نواقص شخصیتی را از ما برطرف كند.

7- فروتنانه از او خواستيم كمبودهای اخلاقی‌مان را برطرف كند.

8- فهرستي از همه اشخاصی كه به آنها صدمه رسانده بوديم تهيه كرديم، و خواستار جبران آسیب‌ها از آن‌ها شدیم.

9- هر جا كه امكان داشت از این افراد، مستقيما جبران خسارت كرديم، مگر در مواردی كه انجام این‌کار، زيان مجددی به ايشان و يا ديگران وارد می‌کرد.

10- به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هنگامی‌که در اشتباه بودیم سریعا آن را پذیرفتیم.

11- از راه دعا و مراقبه برای ارتقا رابطه آگاهانه‌مان با پروردگار، بدانگونه كه او را درك می‌كرديم  کوشیدیم، و تنها طالب آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجام‌اش شدیم.

12- با بيداری روحانی حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، سعی كرديم اين پيام را به معتادان جنسی برسانيم و اين اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوريم.

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN