• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

دوازده قدم

1- ما پذیرفتیم كه در برابر شهوت بدون‌قدرت بوديم، به طوری که زندگيمان غیرقابل مدیریت شده بود.

2- به این باور رسیدیم که یک نيروی برتر از خودمان، می‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3- تصميم گرفتيم كه اراده خود و زندگيمان را به مراقبت پروردگار، بدانگونه كه او را درك می‌كرديم، بازگردانیم.

4- يك ترازنامه اخلاقی جستجوگرانه و بی‌باكانه از خودمان تهيه كرديم.

5- چگونگي دقیق اشتباهاتمان را با خداوند، خودمان و يك انسان ديگر در میان گذاشتیم.

6- آمادگی كامل پيدا كرديم برای این که پروردگار همه این نواقص شخصیتی را از ما برطرف كند.

7- فروتنانه از او خواستيم كمبودهای اخلاقی‌مان را برطرف كند.

8- فهرستي از همه اشخاصی كه به آنها صدمه رسانده بوديم تهيه كرديم، و خواستار جبران آسیب‌ها از آن‌ها شدیم.

9- هر جا كه امكان داشت از این افراد، مستقيما جبران خسارت كرديم، مگر در مواردی كه انجام این‌کار، زيان مجددی به ايشان و يا ديگران وارد می‌کرد.

10- به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هنگامی‌که در اشتباه بودیم سریعا آن را پذیرفتیم.

11- از راه دعا و مراقبه برای ارتقا رابطه آگاهانه‌مان با پروردگار، بدانگونه كه او را درك می‌كرديم  کوشیدیم، و تنها طالب آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجام‌اش شدیم.

12- با بيداری روحانی حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، سعی كرديم اين پيام را به معتادان جنسی برسانيم و اين اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوريم.

بالا